ảnh danh mục
Ban lãnh đạo
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị

 

Ông Phạm Đức Hạnh

Chủ tịch HĐQT 

 

Ông Thân Thế Sơn

Phó chủ tịch thường trực HĐQT

 

Ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài

Thành viên HĐQT

Bà Triệu Thị Hồng Hạnh

Thành viên HĐQT

Ông Ngô Minh Tuấn

Thành viên HĐQT