ảnh danh mục
Tin công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào ngày 24/05/2023, Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự phiên họp có các cổ đông đại diện cho 96,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Tổng giám đốc; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát; Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức của Công ty năm 2022; Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức thù lao kế hoạch năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Toàn cảnh phiên họp ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Cổ đông phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận tại Đại hội thường niên lần này, các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung các Báo cáo. Đoàn chủ tịch đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh nội dung các Báo cáo. Các cổ đông đánh giá cao những cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc giải quyết những khó khăn, tồn tại vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty; Đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc giải quyết những khó khăn, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động cùng các cổ đông.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE CTP

Thư viện video

Hoạt động công ty 2
Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty
Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty
VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

Thư viện ảnh

Album phong cảnh đẹp

Album phong cảnh đẹp

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty

Hoạt động công ty