Cam kết & Hành động 
 
Với khách hàng:
    - Cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đồng thời đáp ứng tốt nhất những yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ.
 
Với nhân viên:
    - Thiết lập môi trường làm việc hiện đại, tin tưởng, năng động, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
    - Phát triên đồng bộ văn hoá doanh nghiệp theo xu hướng hội nhập.
    - Tạo điều kiện, cơ hội cho sự phát triển, thăng tiến cho tất cả mọi thành viên trong công ty.
 
Với cổ đông:
    - Đem lại giá trị lợi nhuận ngày càng cao cho các cổ đông.
    - Đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty.
    - Đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội
Tin liên quan