Chủ tịch HĐQT : Ông Mai Công Quyền

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyền Tiến Đoàn 
Thạc sỹ - Kỹ sư Xây dựng
Ông Thân Thế Sơn
Kỹ sư Xây dựng
Ông Nguyễn Minh Hòa
Kỹ sư Xây dựng
Ông Đinh Hồng Sơn
Kỹ sư Xây dựng

Trưởng Ban Kiểm Soát : Ông Nguyễn Hữu Ngợn (Cử nhân kinh tế)

Ủy viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Tiến - 
Cử nhân Kinh tế
Bà Vũ Thị Hiền - 
Cử nhân Kinh tế

Tổng Giám đốc : Ông Phạm Đức Hạnh (Thạc sỹ - Kỹ sư Xây dựng)

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Hoà  -
 Kỹ sư Xây dựng
Ông Đinh Tuấn Hùng - 
Kỹ sư Xây dựng
Ông Vũ Thanh Long -
 Kỹ sư Thủy Lợi 

TP.Tài chính Kế toán : Bà Nguyễn Thị Kim Dung (Cử nhân Kinh tế)

Tin liên quan