Chủ tịch HĐQT : Ông Mai Công Quyền (Tiến sỹ Kinh tế)

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Thân Thế Sơn 
Thạc sỹ Kinh tế - Kỹ sư Xây dựng
Ông Phạm Đức Hạnh
Thạc sỹ - Kỹ sư Xây dựng
Ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài
Tiến sỹ - Cử nhân Kinh tế
Bà Triệu Thị Hồng Hạnh
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Trưởng Ban Kiểm Soát : Ông Phạm Văn Khải (Kỹ sư xây dựng)

Ủy viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Tiến - 
Cử nhân Kinh tế
Ông Vũ Nguyễn Bình Minh - 
Kỹ sư Xây dựng

Tổng Giám đốc : Ông Phạm Đức Hạnh (Thạc sỹ - Kỹ sư Xây dựng)

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Hoà  -
 Kỹ sư Xây dựng
Ông Vũ Thanh Long - 
Kỹ sư Thủy Lợi
Ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài - 
Tiến sĩ - Cử nhân Kinh tế

Kế toán trưởng : Bà Nguyễn Thị Kim Dung (Cử nhân Kinh tế)

Tin liên quan