Giấy Ủy Quyèn Đại hội cổ đông thường niên 2012
Tin liên quan