Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà
Nội dung đang cập nhật

 

Tên viết tắt: CTP.CP

Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật,Phường Đồng Xuân,Quận Hoàn kiếm, Hà nội

Điện thoại: 84.4 38254375 – 84.4 38282595   Fax : 84.4.38261.480

     Website : http://www.CTP.com.vn Email:  CTP2003@hn.vnn.vn;  CTP2004@vnn.vn

MST : 0100105944    TK:211.10.00.000.1082 Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội

TT

nb

kh

Hä tªn,§¬n vÞ

Chøc vô

§iÖn tho¹i : CQ,Nr,Mb

§Þa chØ

1

16

h

Héi §ång qu¶n trÞ

39284906

 

16

h1

Nguyễn Văn Bình

NguyenVanBinh@vnn.vn

Chủ tịch

39284906 ; 37335331; 0913238610

C8 Khu dù ¸n nhµ b¸n Xu©n La- Tæ 4B- Côm 1B- Xu©n La- T©y Hå- HN

 

 

 

Nguyễn Tiến Đoàn

NguyenTienDoan@vnn.vn

Ủy viên

38245196;38237832; 0123539999 

36 NguyÔn Th¸i Häc, Ba §×nh

 

 

 

Phạm Văn Khải

PhamVanKhai@vnn.vn

           Ủy viên

8256295;38513904; 0913210860

Ngâ GiÕng Hµ Néi

 

 

 

Mai Công Quyền

Ủy viên

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tiến

Ủy viên

38240367 ;39287179 ; 0904218153

 

2

15

s

Ban KiÓm so¸t

38257266

 

 

s1

Nguyễn Hữu Ngợn

NguyenHuuNgon@vnn.vn

Trưởng Ban

                  37470234; 0913569838

57 Ngâ L­¬ng Sö C,§èng §a

 

 

s2

Nguyễn Sỹ Duy Hoài

NgSyDuyHoai@vnn.vn

Ủy viên

                 38573996; 0903219729

110,Tæ 6,Trung LiÖt §§a

 

 

s3

Vũ Thị Hiền

Ủy viên

                 37520916 ; 0989837629

 

3

 

t

bAN tæNG GI¸M §èC

btgd.ctp@vnn.vn     gb.ctp@vnn.vn

 

14

t1

Nguyễn Tiến Đoàn

NguyenTienDoan@vnn.vn

Tổng giám đốc

38245196;38237832 ; 0123539999 

36 NguyÔn Th¸i Häc, B§

 

12

t2

Nguyễn Minh Hòa

NgMinhHoa@vnn.vn

Phó Tổng giám đốc

39283844; 39717575 ; 0913345545

528 B¹ch §»ng

 

18

t3

Đinh Tuấn Hùng

DinhTuanHung@vnn.vn

Phó Tổng giám đốc

39283845; 37.583667; 0903234253

1605 G02 Khu §« ThÞ Míi –Nam Th¨ng Long – T©y Hå, HN

4

25

p1

P. KÕ ho¹ch §Çu tƯ

38.256295    ctpkhth@vnn.vn        p1.ctp@vnn.vn

 

 

p1-1

Phạm Văn Khải

Trưởng Phòng

                ; 38513904; 0913210860

Ngâ GiÕng Hµ Néi

 

 

P1-2

Trần Thái Bảo

Phó Phòng

                ; 37564477; 0903245842

P.105 A14 NghÜa T©n, CÇu GiÊy

5

26

p2

P.Tµi chÝnh KÕ to¸n

38245195    ctptckt@vnn.vn    p2.ctp@vnn.vn

 

 

p2-1

Nguyễn Thu Hà

Kế toán trưởng – TP

               ;37168256; 0912359199

6 ngâ 72 T©n Êp,Phóc X¸, Ba §×nh       

6

       

p3

P.Tæ chøc Hµnh chÝnh

39284299; 38261480;   ctptcldtl@vnn.vn ; ctphcqt@vnn.vn   

 V¨n th­ :23;    TT, BV:11 ;   YT 21;     P/Häp17   p3.ctp@vnn.vn

 

22

p3-1

Nguyễn Phúc Tường                                                   

Trưởng Phòng  

39284299 ; 38251580; 0913034070

8 Hµng Gµ,HKiÕm, HN

7

19

p4

P. Qu¶n lý KD x©y l¾p 

39283573     ctpqlxl@vnn.vn     p4.ctp@vnn.vn

 

 

P4-1

Vũ Thanh Long

Trưởng Phòng  

                ; 38281162; 0903212139

56 NguyÔn Siªu, Hoµn KiÕm,HN

8

 

b1

B.QLDA CTP.CP

CC2 MÔ Tr× H¹ :37845 872      CTP.BDA4@vnn.vn ; ctpbda4@vnn.vn b1.ctp@vnn.vn

 

 

b1-1

Nguyễn Sỹ Duy Hoài

Trưởng Ban

               ; 37470234; 0913569838

57 ngâ L­¬ng Sö C,§§

9

 

B2

Ban QLDA §¹i Cå ViÖt

3A T¹ Quang BiÓu - §¹i Cå ViÖt Tel/Fax : 38683524   ctpbda3@vnn.vn b2.ctp@vnn.vn

 

 

B2-2

Nguyễn Thế Văn

Phó Ban  

                 37622156; 0904122224

20 Ngâ 266 §éi CÊn, B§,HN

 

 

B2-3

Nguyễn Tiến Thịnh

Phó Ban

 

 

10

20

c1

Cty Thùc nghiÖm &PTN

-CN CTCPTT&PTN

28 TrÇn NhËt DuËt ; Tel : 38281576 ; CNBN 0241. 3710084

ctpxntnptn@vnn.vn ; Tel/Fax :39283825     c1.ctp@vnn.vn

 

 

c1-1

§µo Xu©n Toµn 

Gi¸m ®èc

             ; 38242629; 0913064474

6 Hµng DÇu, Hoµn KiÕm HN

 

 

c1-2

§Æng Thanh Hïng

Phã gi¸m ®èc

             ; 39711864; 0903216398

12 ngâ 310 Minh Khai, HBT, HN

 

 

k1

TrÇn ThÞ Mai H­¬ng

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

11

 

c2

C«ng ty Thi c«ng c¬ giíi

-CN CTCPTT&PTN

52 T©n Êp Tel: 37170025    -    Fax 37170026     

ctp.xntccg@vnn.vn ; ctpxntccg@vnn.vn     c2.ctp@vnn.vn 

 

 

c2-1

TrÇn Xu©n §ñ

Gi¸m ®èc

                38783843; 0913033427

AÝ Mé , Yªn Viªn ,Gia L©m

 

 

c2-2

TriÖu ThÞ Hång H¹nh

Phã Gi¸m ®èc

                 6341366; 0903268689

 

 

 

c2-3

 Lª Vò Dòng

Phã Gi¸m ®èc

 

 

 

 

K2

NguyÔn Minh Hµ

KÕ to¸n tr­ëng

                 6341366; 0903268689

 

12

 

c3

C«ng ty §T,XL vµTTNT

-CN CTCPTT&PTN

CC2 MÔ Tr× H¹   Tel : 37852189   Fax: 37852190

 ctp.xnttnt@vnn.vn   ;   ctpxnttnt@vnn.vn    c3.ctp@vnn.vn

 

 

c3-1

Ph¹m §øc H¹nh

Gi¸m ®èc

37852189 ; 35591344 ; 0903423324

SN20-384 Kim Giang Hµ Néi

 

 

c3-2

Tr­¬ng Ngäc Long

Phã gi¸m ®èc

                                ; 0982282859

Tr­¬ng §Þnh Hµ Néi

 

 

k3

Vò ThÞ HiÒn

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

13

 

c4

XN §Çu t­ X©y dùng vµ H¹ tÇng -CN CTCPTT&PTN

TÇng m¸i nhµ CT31 - MÔ Tr× H¹. Tel :37875791 ; Fax: 37875790

hatangctp@vnn.vn     c4.ctp@vnn.vn

 

 

c4-1

NguyÔn Minh Khoa

Gi¸m ®èc XN

                                  ; 0913524182

Khu §« ThÞ Ciputra

 

 

c4-2

NguyÔn Ých Hîp

Phã gi¸m ®èc XN

                  37530383; 0904195320

130C12 An D­¬ng,Yªn Phô T©yHå

 

 

k4

NguyÔn ThÞ Nh­ Trang

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

14

 

c5

C«ng ty §iÖn n­íc vµ XD

-CN CTCPTT&PTN

80 T©n Êp Tel: 38293547 ; Fax 37170119

ctpxndn@vnn.vn     c5.ctp@vnn.vn

 

 

c5-1

TrÇn TrÝ Dòng

Gi¸m ®èc

38238983; 38230331; 0913238119

47 ngâ 79 §éi CÊn, Ba §×nh Hµ Néi

 

 

c5-2

Phïng B¶o Ngäc

Phã gi¸m ®èc

38293547; 38699193; 0903229182

E4 P14 ng¸ch 259/9ngâ259 PVäng

 

 

c5-3

NguyÔn Ngäc Hïng

Phã gi¸m ®èc

37170119; 37573632; 0913559329

9 N4 khu nhµ ë Th«n §«ng,X§Ønh

 

 

k5

TrÇn BÝch V©n

KÕ to¸n tr­ëng

38293547; 38699193; 0903229182

E4 P14 ng¸ch 259/9ngâ259 PVäng

15

 

c6

XN X©y l¾p vµ SXCKXD

-CN CTCPTT&PTN

 82 CÇu Tiªn Tel : 38615502    ; Fax: 36422935

ctp.xnsxck@vnn.vn   ; ctpxnsxck@vnn.vnC6.CTP@VNN.VN

 

 

c6-1

Lª V¨n ChÝnh

Gi¸m ®èc XN

38615502; 38553283; 0903418948

438 Kh­¬ng §×nh, TXu©n

 

 

c6-2

Hoµng Ngäc Ca

Phã gi¸m ®èc XN

38615502; 38284752; 0912067434

23 tæ 3 NhÞ Hµ - Phóc T©n, HK,HN

 

 

k6

NguyÔn ThÞ Dung

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

16

 

c7

XN DV QLNCC vµ khu §T

-CN CTCPTT&PTN

CT32 MÔ Tr× H¹   Tel/Fax: 37851754

ctpxnqlncc@vnn.vn   ;    C7.CTP@VNN.VN

 

 

c7-1

NguyÔn Minh Toµn

Gi¸m ®èc XN

37851753 ; 37220408; 0903221621

27 Phè §«ng C¸c, §§a

 

 

c7-2

Bïi B»ng Phi

Phã gi¸m ®èc XN

37851586; 37332646; 0903251906

43 Lý Quèc S­, HK, HN

 

 

k7

D­¬ng ThÞ BÝch Liªn

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

17

 

c8

TT T­ vÊn vµ Qu¶n lý C«ng tr×nh X©y dùng

28 TrÇn NhËt DuËt , P.§ång Xu©n, Q.Hoµn KiÕm Hµ Néi

Tel/ Fax : 39290387 ;     C8.CTP@VNN.VN       

 

 

c8-1

Vò NguyÔn B×nh Minh

Gi¸m ®èc

                ; 39840551; 0903421609

528 B¹ch §»ng, HBT

 

 

c8-2

NguyÔn Huy Hoµng

Phã Gi¸m ®èc

                 ;37166476;0904151977

72 T2 Nhµ m¸y §iÖn Yªn Phô

 

 

k8

NguyÔn Ph­¬ng Nga

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

18

 

c9

Cty CP Tu T¹o vµ dÞch vô kinh doanh nhµ

28 trÇn nhËt duËt – hoµn kiÕm – h¹ néi. Tel : ; Fax:

C9.CTP@VNN.VN

 

 

c9-1

§inh Hång S¬n

Gi¸m ®èc

3929 0615 ; 7537860; 0913000334

D10 ng¸ch 46/191 Xu©n La T©yHå

19

 

c10

Cty CP Tu T¹o nhµ vµ ph¸t triÓn dù ¸n

28 trÇn nhËt duËt – hoµn kiÕm – h¹ néi. Tel : ; Fax:

C10.CTP@VNN.VN

 

 

c10-1

NguyÔn §øc B×nh

Gi¸m ®èc

3929 0614 ; 6503321; 0913203144

299 NguyÔn V¨n Cõ, Long Biªn

20

 

c11

TT DÞch vô -

CN CTCPTT&PTN

38293200      52 T©n ¸p ;   C11.CTP@VNN.VN

 

 

c11-1

NguyÔn V¨n Vinh

Gi¸m ®èc TT

38293200; 38731444; 0903292336

163 Ngäc L©m, Long Biªn

21

 

c15

C«ng ty 15

-CN CTCPTT&PTN

78 T©n Êp Tel/Fax: 38293193   Tel/Fax 37165164 (cty 13 cò) §¹i Kim 36412 055

ctp.xn15@vnn.vn ; ctpxn15@vnn.vn , ctp.xn13@vnn.vn ; ctpxn13@vnn.vn c15.ctp@vnn.vn 

 

 

c15-1

§ç §×nh Ph­îng

Gi¸m ®èc

38293193; 38239186; 0903431633

4 Tæ 31 An Thµnh,T©y Hå Hµ Néi

 

 

c15-2

NguyÔn §×nh Th¾ng

Phã Gi¸m ®èc

                ;37321412; 0913091449

71C Phan V¨n TrÞ, §èng §a

 

 

k15

Hoµng ThÞ Hoa

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

22

 

C19

C«ng ty 19

-CN CTCPTT&PTN

52 T©n Êp   Tel : 38294449    Tel/Fax : 37169777

ctp.xn19@vnn.vn ; ctpxn19@vnn.vn    c19.ctp@vnn.vn

 

 

c19-1

TrÇn §øc Hïng

Gi¸m ®èc

38294449; 38584520 ; 0903430020

26 NgâA1/1 Nh©n Hoµ,TrungChÝnh

 

 

c19-2

Phan Xu©n Hoµ

Phã Gi¸m ®èc

 

 

 

 

k19

NguyÔn Thanh Ph­¬ng

KÕ to¸n tr­ëng

 

 

23

 

 

X­ëng SXVL Th­îng Thanh

 3 6558672                                  Sè 2, ngâ 97 Phè §øc Giang, Q.Long BIªn, HN

 

 

 

§µo Huy §¨ng

X­ëng tr­ëng

                 35371359; 0913220897

P16 Ngâ 81 §ÆngTiÕn§«ng,§§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C*

Toµn bé l·nh ®¹o ®¬n vÞ

 

 

 

 

C*-i

Toµn bé CB,NV ®¬n vÞ

 

 

 

 

Ci

Toµn bé l·nh ®¹o, kÕ to¸n tr­ëng c¸c ®¬n vÞ

 

 

 

 

Ki

Toµn bé kÕ to¸n tr­ëngc¸c ®¬n vÞ

 

 

 

 

Ci-i

Toµn bé CB,NV c¸c ®¬n vÞ

 

 

VIM : 04.39348151 – 39361913 ; FAX : 39360084 ; Email: vimbic@fpt.vn    

          

 

 


Đã xem 76359 lần ,cập nhật lúc 06/08/2010 10:51:11 SA


Bookmark and Share

Các tin khác

Tin liên quan