Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà và ý nguyện của các cán bộ, nhân viên, công nhân, lao động ( CBCNVLĐ) về việc: Thành lập Hội hưu trí Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà (sau đây gọi tắt là Hội hưu trí CTP.CP).
DỰ THẢO
Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà và ý nguyện của các cán bộ, nhân viên, công nhân, lao động ( CBCNVLĐ) về việc: Thành lập Hội hưu trí Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà (sau đây gọi tắt là Hội hưu trí CTP.CP).

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI HƯU TRÍ CÔNG TY CP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

 

- Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà và ý nguyện của các cán bộ, nhân viên, công nhân, lao động ( CBCNVLĐ) về việc: Thành lập Hội hưu trí Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà (sau đây gọi tắt là Hội hưu trí CTP.CP).

- Căn cứ ý kiến của Ban lãnh đạo Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà và ý kiến đóng góp của CBCNVLĐ Công ty đã nghỉ hưu trí.

-  Ban trù bị thành lập Hội hưu trí CTP.CP đề ra Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1 .Mục đích – Yêu cầu

a. Mục đích:

- Hội hưu trí CTP.CP là tổ chức được thành lập để duy trì mối quan hệ tình cảm lâu dài giữa các thế hệ CBCNVLĐ đã nghỉ hưu trí, với sự tham gia tự nguyện của các hội viên. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà đối với CBCNVLĐ đã nghỉ hưu trí.

- Mục đích trọng tâm của Hội hưu trí CTP.CP là tổ chức cho CBCNVLĐ nghỉ hưu trí gặp mặt hàng năm, mừng thọ, thăm hỏi khi ốm đau, tiễn đưa phúng viếng khi qua đời và cập nhật thông báo tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

- Hoạt động của Hội hưu trí CTP.CP nhằm góp phần kế thừa và phát huy nét đẹp truyền thống văn hoá doanh nghiệp của Công ty qua các thế hệ CBCNVLĐ Công ty.

b. Yêu cầu

- Các hội viên tích cực hưởng ứng tham gia mọi hoạt động của Hội hưu trí CTP.CP. Chấp hành các quy định của Hội đề ra với tinh thần đoàn kết, lưu giữ mãi tình cảm tốt đẹp vốn có trong CBCNVLĐ Công ty qua các thời kỳ.

2. Đối tượng tham gia Hội :

2.1. CBCNVLĐ được Công ty giải quyết chế độ hưu trí.

2.2. Cán bộ tại thời điểm thuyên chuyển công tác khỏi Công ty giữ chức vụ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt và được các Cơ quan, Doanh nghiệp khác giải quyết chế độ hưu trí (có nguyện vọng tham gia Hội) giữ các chức vụ :

a. Bí thư Đảng uỷ, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

b. Giám đốc; Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó, Đội trưởng, Đội phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

c. Trưởng, Phó phòng, Ban nghiệp vụ, Ban QLDA trực thuộc Công ty.

2.3. CBCNVLĐ có 15 năm trở lên làm việc tại Công ty, đã thuyên chuyển công tác khỏi Công ty được các Cơ quan, Doanh nghiệp khác giải quyết chế độ hưu trí.

 

II. TỔ CHỨC CỦA HỘI HƯU TRÍ CTP.CP

1. Tổ chức Hội hưu trí:

1.1. Hội hưu trí CTP.CP có Ban lãnh đạo 7 người và 1 tổ kiểm tra 3 người. Ban lãnh đạo có: 1 Hội trưởng; 1 Hội phó; 5 uỷ viên.

1.2. Ban lãnh đạo Công ty cử 1 đồng chí Phó Tổng Giám đốc tham gia ban lãnh đạo Hội. Đồng chí Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giúp công tác về tổ chức.

1.3. Ban lãnh đạo lâm thời Hội hưu trí CTP.CP  gồm các ông ( bà) có tên sau :

1-  Ông Cao Minh Mẫn - Hội trưởng

2-  Ông Trần Trấn Giang - Hội phó thường trực

3-  Ông Trần Minh Châu - Ủy viên

4-  Bà Đỗ Thị Nguyệt - Ủy viên phụ trách tài chính

5-  Ông Nguyễn Văn Thàn - Ủy viên

6-  Ông Hoàng Đình Chương - Ủy viên - Phụ trách công tác kiểm tra.

7- Ông Nguyễn Minh Hoà -  Phó TGĐ Công ty - Ủy viên (đại diện cho CTP.CP là đầu mối giữa Công ty và Hội Hưu trí) 

1.4. Kế toán của Hội hưu trí do Ban lãnh đạo Hội hưu trí cử. Thủ quỹ giữ tiền sau khi Hội đã thu là một cán bộ có nghiệp vụ đang công tác tại Công ty do Công ty cử.

1.5. Tổ kiểm tra do Ban lãnh đạo Hội hưu trí cử ra làm nhiệm vụ kiểm tra công tác thu – chi tài chính của Hội.

1.6. Hội hưu trí CTP.CP làm việc theo nguyên tắc tập thể và theo đa số ý kiến.

1.7. Tổ chức của Hội hưu trí CTP.CP gồm có:

- Tổ hưu trí 1: Theo đối tượng quy định tại Mục 2.1-Khoản 2-Điều I – Quy định này.

- Tổ hưu trí 2: Theo đối tượng quy định tại Mục 2.2-Khoản 2-Điều I – Quy định này.

- Tổ hưu trí 3: Theo đối tượng quy định tại Mục 2.3-Khoản 2-Điều I – Quy định này.

- Mỗi Tổ  hưu trí có 1 Tổ trưởng và 2 Tổ phó do hội viên trong Tổ bầu ra.

 

2. Điều kiện để tham gia sinh hoạt

2.1. Đối tượng áp dụng tại Mục 2.1 - Khoản 2 - Điều I – Quy định này khi nhận sổ hưu trí phải có Giấy giới thiệu do Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty ký gửi đến đồng chí Hội phó Hội hưu trí  để tham gia sinh hoạt Hội.

2.2. Đối tượng tại Mục 2.2 và 2.3 - Khoản 2 – Điều I - Quy định này phải có Quyết định hưu trí ( bản công chứng) gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, đồng chí Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty ký Giấy giới thiệu hội viên mới gửi đến đồng chí Hội phó Hội hưu trí. Đồng chí Hội phó căn cứ vào Giấy giới thiệu, giới thiệu hội viên mới về sinh hoạt tại các Tổ hưu trí.

2.4. Hội viên mới đóng đủ tiền nhập Hội và hội phí hàng năm theo quy định tại Mục 2.4 - Khoản 2 - Điều IV – Quy định này.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HƯU TRÍ CTP.CP

1. Tổ chức các hoạt động cho hội viên:

1.1. Tổ hưu trí là đầu mối liên lạc giữa Hội hưu trí với các hội viên có trách nhiệm thông báo chủ trương kế hoạch hoạt động của Hội tới các hội viên và thành lập đoàn thay mặt Hội đi thăm hỏi các hội viên khi ốm đau, phúng viếng khi qua đời; Đồng thời báo cáo lãnh đạo Hội hưu trí để cùng tham gia nếu có điều kiện.

1.2. Tuỳ theo tình hình cụ thể về tài chính hỗ trợ của Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà và sự đóng góp của hội viên, hàng năm Hội hưu trí sẽ tổ chức các họat động cho hội viên như sau:

a. Thăm quan danh lam thắng cảnh đầu xuân.

b. Nghỉ mát mùa hè : Phụ thuộc vào khả năng tài chính của Hội hưu trí cho phép và các hội viên tự nguyện đóng góp khi đó sẽ tổ chức đi. Nếu việc đi nghỉ mát hàng năm được tổ chức, Lãnh đạo Hội hưu trí sẽ có quy định cụ thể cho từng năm.

2. Phân công trách nhiệm tổ chức các hoạt động :

- Lãnh đạo Hội hưu trí và các Tổ trưởng, Tổ phó tổ hưu trí chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

IV. TÀI CHÍNH CỦA HỘI HƯU TRÍ CTP.CP

1. Nguyên tắc quản lý

1.1. Tài chính của Hội hưu trí được thực hiện theo nguyên tắc thu – chi có lập sổ sách kế toán và có chứng từ gốc theo đúng quy định của Pháp luật kế toán hiện hành.

1.2. Thu – chi của Hội hưu trí chỉ được sử dụng vào mục đích phục vụ cho các hoạt động của Hội.

1.3. Các khoản thu của Hội hưu trí đều phải được gửi vào Tài khoản tiết kiệm đứng tên Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà tại một Ngân hàng Nhà nước, kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm là 01 năm. Chỉ để lại quỹ tiền mặt của Hội hưu trí 10% trong tổng số tiền gửi Ngân hàng.

1.4. Quỹ tiền mặt của Hội hưu trí có thủ quỹ quản lý, 3 tháng 1 lần bộ phận kế toán làm việc với Tổ kiểm tra để rút kinh nghiệm và báo cáo tình hình tài chính để Lãnh đạo Hội hưu trí được biết.

1.5. Hàng năm kế toán Hội hưu trí phải báo cáo quyết toán các khoản thu – chi trước Lãnh đạo Hội, sau khi thông qua tổ kiểm tra. Các số liệu thu – chi được đưa vào báo cáo tình hình hoạt động của Hội hưu trí hàng năm trong cuộc họp toàn thể hội viên tổ chức vào cuối năm.

2. Các khoản thu:

- Tài chính của Hội hưu trí được hình thành từ các nguồn :

2.1. Tiền tài trợ hàng năm của Công ty CP Tu taọ và phát triển nhà

2.2. Tiền tài trợ của các đơn vị trực thuộc Công ty CP Tu taọ và phát triển nhà và cá nhân (nếu có)

2.3. Tiền dư quỹ hàng năm, tiền lãi gửi Ngân hàng

2.4. Tiền đóng góp của hội viên gồm có:

a. Tiền gia nhập Hội dự kiến : 1.000.000 đồng/người - Nộp vào tháng đầu tiên ra nhập Hội. ( giá trị chính thức do Đại hội đại biểu đầu tiên của Hội quy định).

b. Hội phí hàng năm: Được thu theo kỳ thanh toán, mỗi kỳ thanh toán là 12 tháng - Mức thu của mỗi kỳ thanh toán bằng 2% mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước đang áp dụng tại tháng đầu kỳ thanh toán ( tại thời điểm này là 135.000/người/năm).

3. Các khoản chi:

- Tài chính của Hội hưu trí dùng để chi cho các hoạt động của Hội và được quy định như sau :

3.1. Hỗ trợ đi thăm quan danh lam thắng cảnh đầu xuân, nghỉ mát mùa hè. Lãnh đạo Hội cùng các Tổ trưởng, Tổ phó tổ hưu trí họp ra quyết định và thông báo cho hội viên được biết.

3.2. Mừng thọ các hội viên tuổi đời : 70, 75, 80, 85,90, 95, 100  - mỗi người : 200.000 đồng

3.3. Chi thăm hỏi hội viên ốm đau nặng đang điều trị nội trú tại Bệnh viện, mỗi lần: 100.000 đồng và không quá 2 lần/người/năm.

3.4. Chi phúng viếng hội viên, vợ hoặc chồng của hội viên qua đời, mỗi tang lễ là 200.000 đồng.

3.5. Hội viên không đi tham quan danh lam thắng cảnh, nghỉ mát không được hưởng các quyền lợi như người đi.

3.6. Hội viên ốm đau, già yếu không thể đi dự chúc thọ và các hội viên mất trong năm được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ hưu trí chịu trách nhiệm nhận và chuyển quà cho các đối tượng này.

V.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua trong phiên họp đầu tiên.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về bộ phận thường trực Hội hưu trí CTP.CP để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội hưu trí CTP. CP mong muốn và đề nghị toàn thể hội viên tích cực chấp hành, thực hiện tốt những Quy định trên đây nhằm đảm bảo cho hoạt động của Hội hưu trí CTP. CP thực sự thiết thực, bổ ích đáp ứng sự quan tâm của Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà và nguyện vọng của các hội viên.

 

 

T.M BAN LÃNH ĐẠO LÂM THỜI  HỘI  HƯU TRÍ

CÔNG  TY CP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

HỘI TRƯỞNG

Cao Minh Mẫn

 

 

 

Thông báo

                CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm – Hà Nội                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           -------------------                                                                    ***        

       Số : 29/2009/KDCK/APSC

           V/v thông báo thực hiện Luật thuế TNCN      Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

 

 

Kính gửi :  Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà

 Lời đầu,  Công ty cổ  phần chứng khoán Alpha (APSC) xin gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và chúc quý Công ty một năm mới an khang, thịnh vượng.

Trên cơ sở sự hợp tác giữa APSC và quý Công ty về việc quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần, APSC xin thông báo với quý Công ty các thông tin có liên quan đến việc triển khai hoạt động thu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán như sau :

1. Thực hiện khấu trừ, khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán từ ngày 01/01/2010

- Đối với chứng khoán niêm yết : là thời điểm Sở Giáo dịch chứng khoán Hà Nội công bố giá thực hiện.

- Đối với chứng khoán niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là thời điểm Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố giá thực hiện.

- Đối vói chuyển nhượng chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực. Trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán.

Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mới tài khoán giao dịch có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị chứng khoán từng lần chuyển nhượng của nhà đầu tư theo từng trường hợp nêu trên và thông báo số thuế phải nộp cho người chuyển nhượng biết.

II. Hướng dẫn triển khai thu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán  từ ngày 01/01/2010.

1. Đối tượng áp dụng thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng  chứng khoán.

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán chưa có mã số thuế phải đăng ký thuế để được cấp mã số thuế.

Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập : từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ các khoản thu nhập chịu thuế khác được lựa chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan, đơn v ị trả thu nhập hoặc tại Chi cục Thuế nơi kinh doanh.

2. Khấu trừ thuế, khai thuế :

2.1. Đối với cổ phiếu đã niêm yết

Công ty chứng khoán nơi người chuyển nhượng thực hiện hoạt động chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế ;

Căn cứ giá chứng khoán thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư chuyển nhượng thành công, Công ty chứng khoán tính số thuế TNCN phải khấu trừ theo thuế suất 0,1% tính trên tổng giá trị chứng khoán từng lần chuyển nhượng của người chuyển nhượng và thông báo số thuế phải nộp cho người chuyển nhượng biết.

Thời điểm thông báo số thuế TNCN khấu trừ nộp ngân sách nhà nước cũng là thời điểm Công ty chứng khoán thông báo giao dịch thành công.

2.2. Đối với cổ phiếu chưa niêm yết

* Đối với cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty chứng khoán thực hiện khấu trừ thuế, kê khai, nộp thuế được thực hiện như với chứng khoán đã niêm yết.

* Đối với cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưng Công ty phát hành cổ phiếu ủy quyền cho Công ty chứng khoán quản lý sổ đăng ký cổ đông thì có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế :

Căn cứ để khấu trừ là giá chuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng l giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng . Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng hoặc tại thời điểm gần nhất so với thời điểm chuyển nhượng  của Công ty phát hành cổ phiếu thì Công ty chứng khoán căn cứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừ thuế. Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm cung cấp cho công ty chứng khoán giá cổ phiếu ghi trên sổ sách của công ty phát hành mỗi khi có sự thay đổi về giá cổ phiếu.

Người chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượg với Công ty chứng khoán đồng thời với đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.

Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng, kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty chứng khoán chỉ được làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu sau khi người chuyển nhượng cổ phiếu đã nộp thuế TNCN.

Để thực thi các quy định trên, APSC kính đề nghị quý Công ty thông báo tới cổ đông về việc triển khai thu thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán từ ngày 01/01/2010.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ quý Công ty !

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Giám đốc Khối KDCK

 

Trương Thị Minh Thọ

Thông báo

                TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PT NHÀ HN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

                            CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PT NHÀ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                S:   82 /TB-HĐQT-CTP.CP                          Hà Nội, ngày 09 tháng 02  năm 2010    

 

                                                                 THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi: Quí cổ đông Công ty cổ phần Tu tạo & Phát triển nhà

 

    Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Tên tổ chức Phát hành: Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà

Trụ sở chính: 28 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội

  Điện thoại: (84 - 4) 38.254.375

   Fax:            (84 - 4) 38.261.480.

 

Xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

1. Thông tin về chứng khoán:

-           Tên chứng khoán:            Cổ phần Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà

-            Loại chứng khoán:           Cổ phần phổ thông

-            Mệnh giá:                        10.000 đồng

-            Ngày chốt danh sách: 19/02/2010

2. Thông tin về đại biểu tham dự đại hội:

Điều 19 khoản 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà quy định:

-            Cổ đông sở hữu 0,25% Vốn điều lệ Công ty trở lên (tương đương với 6.625 cổ phần), có quyền đương nhiên tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

-            Trường hợp các cổ đông không đủ số cổ phần sở hữu nói trên có thể gộp phiếu để cử đại diện tham dự Đại hội theo mẫu uỷ quyền của Công ty gửi kèm theo. Quý cổ đông nộp giấy uỷ quyền tham dự Đại hội về Phòng Giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán ALPHA. Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội  trước 17h00 ngày 17/3/2010

Lý do và mục đích:

-         Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010

-         Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phần tương ứng 1 quyền biểu quyết      

-         Thời gian thực hiện: 26/3/2010

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

       Nơi nhận:                                                                              TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        - Công bố trên website Công ty                                                            CHỦ TỊCH

       - C ổ đ ông CTP.CP                                                                  (Đã ký tên và đóng dấu)

        - UBCKNN                                                                               Nguyễn Văn Bình

        - Lưu VT         

Tin liên quan