Phát động thi đua 90 ngày hoàn thành kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2015